Jogosultsági feltételek

 

A NET program működésének minden lépését jogszabályok határozzák meg, a bekerülési feltételektől a megvásárlás folyamatán és a lakásbérleti szerződés elemein, stb. át a NET Zrt. tevékenységéig.

A jogalkotó – a működési tapasztalatok alapján – a NET Zrt. megalapítása óta több ízben is módosította a jogszabályi keretet, az eredeti szándék azonban, miszerint a program a leginkább rászorulókon hivatott segíteni nem változott.

A programban való részvétel így különböző bekerülési feltételekhez kötött, amelyek az ingatlanra, illetve az azt terhelő hitelre, továbbá az adós szociális helyzetére vonatkoznak.

A törvényi feltételek meglétét a hitelt nyújtó bank ellenőrzi.

Milyen feltételek vonatkoznak az ingatlanra és a jelzáloghitelre? 

 • az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor nem haladta meg Budapesten, a megyei jogú városokban, és Budapest agglomerációjában a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot;
 • a hitelszerződés megkötésekor a banktól kapott kölcsön összege az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 90 százaléka közé esett, állami készfizető kezességvállalással nyújtott hiteleknél elérhette a 100 százalékot;
 • 2015.január 1-én a hiteladós a lakáshitel-tartozását legalább 180 napja nem törleszti;
 • a késedelmes tartozás a mindenkori minimálbér kétszeresét eléri;
 • a hitelszerződést 2013. december 31. előtt kötötték;
 • a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel; beleértve az osztatlan közös tulajdonban álló, de önállóan is forgalomképes ingatlant is;
 • a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlásra felajánlott ingatlan szerepel.

Melyek a szociális rászorultsági, valamint a lakáshasználatra vonatkozó feltételek?.

 • A hiteladós/ zálogkötelezett, vagy ezek közeli hozzátartozója bejelentett lakóhelye 2014. december 31-én és a kérelem benyújtásakor a hitel fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;
 • A hiteladósnak/ zálogkötelezettnek a felajánlott ingatlanon kívül nincs más ingatlanon használati joga.

Az alábbi feltételek legalább egyikét kell igazolni.

A hiteladós/ zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója (hozzátartozónak minősül a házastárs, az élettárs, a szülő, a gyermek, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő):

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban, vagy időskorúak járadékában részesül;

vagy

 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül;

vagy

 • saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat -, szülői nyugdíjban, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül;

vagy

 • a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül;

vagy

 • családi pótlékra jogosult és emellett
  • lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
  • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül, vagy
  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy
  • a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

vagy

 • a hiteladós, vagy a zálogkötelezett (aki a felajánlott ingatlanban lakik) háztartásának az egy fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

Comments are closed.